Aleja Kijowska 22 | 534 572 440
biuro.podomedicol@gmail.com
Mogilska 69a | 788 007 740
centrummedyczne.podomedicol@gmail.com

Regulamin Serwisu Internetowego podomedicol.pl


„Bezpiecznastrona” Certyfikat wydany przez serwis legalniewsieci.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Serwis https://podomedicol.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki dokonywania rezerwacji usług świadczonych przez Usługodawcę oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwishttp://podomedicol.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu http://podomedicol.pl/ zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

 • 4.1.    Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
 • 4.2.    Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
 • 4.3.    Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

 

1. FORMULARZKONTAKTOWY – formularz dostępny na stronie internetowej http://podomedicol.pl/ umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
2. FORMULARZREZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej http://podomedicol.pl/ umożliwiający dokonanie rezerwacji Usługi Podologicznej.
3. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza dokonać lub dokonał rezerwacji Usługi Podologicznej.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. USŁUGA PODOLOGICZNA – zabieg podologiczny o charakterze diagnostycznym, leczniczym lub profilaktycznym, wykonywany przez podologów zatrudnionych przez Usługodawcę, będący przedmiotem rezerwacji.
6. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
7. SERWIS - Serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem https://podomedicol.pl/.
8. USŁUGODAWCA – Edyta Wojciechowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą Podomedicol EDYTA WOJCIECHOWSKA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków, NIP: 5130067347, REGON: 123032720, adres poczty elektronicznej (e-mail): gabinet@podomedicol.pl, numer telefonu: +48 12 359 55 51.
9. USŁUGAELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
10.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

 

 

§ 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI USŁUG PODOLOGICZNYCH

 

1.       Serwishttp://podomedicol.pl/umożliwia dokonanierezerwacji Usługi Podologicznejza pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
2. Usługi Podologiczne świadczone są przez osoby zatrudnione przez Usługodawcę, posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.
3. Miejscem świadczenia Usług Podologicznych jest miejsce wykonywania działalności Usługodawcy tj. Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków.
4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient,dokonując rezerwacji, składa ofertę zakupu określonej Usługi Podologicznej na warunkach podanych w jej opisie.
5. Cena Usługi Podologicznej uwidoczniona na stronie internetowej Serwisu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
6. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili dokonania przez Klienta rezerwacji. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Serwisie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Usług Podologicznych po dokonaniu przez Klienta rezerwacji.
7.  Rezerwacji można dokonywać:

 • 7.1.    poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji (Serwishttp://podomedicol.pl/) – 24 godziny na dobę przez cały rok,
 • 7.2.    za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@podomedicol.pl,
 • 7.3.    telefonicznie pod numerem telefonu: 12 359 55 51.

8.       Warunkiem dokonania rezerwacji w Serwisie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w trakcie dokonywania rezerwacji.

 

 

§ 4 SPOSOBY PŁATNOŚCI

 

1.       Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 • 1.1.    płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • 1.2.    płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności ,
 • 1.3.    płatność gotówką.

2.       W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: …………………………. (Bank …………..[M1] S.A.) Podomedicol EDYTA WOJCIECHOWSKA, Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków, NIP: 5130067347. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
3. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Usługi Podologicznej. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
4.  Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny Usługi Podologicznej najpóźniej w dniu wyznaczonym w rezerwacji, jednakże przed wykonaniem Usługi Podologicznej.

 

 

§ 5 REKLAMACJA USŁUG

 

1.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

 • 1.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
 • 1.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących świadczenia Usług Podologicznychoraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@podomedicol.pl lub pisemnie na adres: Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków.
 • 1.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
 • 1.4.    Usługodawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 • 1.5.    W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
 • 1.6.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

 

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

1.       Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. W przypadku usługi termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
4.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 

§ 7 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.       Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

 • 1.1.    dokonywanie rezerwacji Usługi Podologicznej,
 • 1.2.    korzystanie z Formularza Kontaktowego.

2.       Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.  Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

 

§ 8 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.       Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 7 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.  Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 • 2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na dokonaniu rezerwacji Usługi Podologicznej w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania rezerwacji albo zaprzestania jej składania przez Usługobiorcę.
 • 2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

 • 3.1.    komputer z dostępem do Internetu,
 • 3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,
 • 3.3.    przeglądarka internetowa,
 • 3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.       Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.  Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

 

§ 9 REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

1.       Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gabinet@podomedicol.pl.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
4.  Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

 

 

§ 10 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

1.       Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://podomedicol.pl/w tym nazwa Serwisu, jego funkcjonalności, wygląd graficzny, logotypy, elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. "layout"), znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem elementów wykorzystywanych na zasadzie licencji)są własnością Edyty Wojciechowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą Podomedicol EDYTA WOJCIECHOWSKA, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Aleja Kijowska 22, 30-079 Kraków,  NIP: 5130067347, REGON: 123032720. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony http://podomedicol.pl/, bez zgody Usługodawcy.

2.       Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://podomedicol.pl/ stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.       Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu między Usługodawcą, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4.  Sądowe rozstrzyganie sporów:

 • 4.1.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
 • 4.2.    Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5.       Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
6.  Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

Umów się na konsultację!
Proces leczenia rozpoczynamy od konsultacji, w trakcie której diagnozujemy problem, z jakim zmaga się pacjent i ustalamy dalszy plan terapii.
Nasze placówki:
logo

Podomedicol - gabinet podologiczny

Aleja Kijowska 22 30-079 Kraków
Rejestracja on-line

Podomedicol Centrum Medyczne

ul. Mogilska 69a 31-516 Kraków
Rejestracja on-line